چاپ تازه ترین کتاب
48 بازدید
تاریخ ارائه : 6/30/2013 11:22:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

اعتکاف یا محبت فراگیر تازه ترین اثر  میررجبعلی محمدی متکازینی مدرس سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم به همت انتشارات جباری از زیر چاپ خارج شد.
 اثرجاودان اعتکاف یا محبت فراگیر ، نگارشی است تازه از بحث اعتکاف که مولف کتاب سعی نموده در این اثر نگاهی تازه  نسبت به مساله اعتکاف بخصوص  در مورد جایگاه و فضیلت آن بپردازد.
این کتاب از دو بخش مجزا تشکیل شده که بخش نخست آن با عنوان اعتکاف از دیدگاه قرآن و بخش دوم آن نیز با عنوان اعتکاف از دیدگاه روایات است.
بخشی از نگارش:
( در همه ی عبادات افعالی، از بنده کوشش است و از خداوند مهربان کشش است و حاصل آن جوشش، اما در اعتکاف از بنده گرایش است و از خدای کریم نمایش و حاصل آن همایش)