مشخصات فردی و زندگینامه
نام:میر رجبعلی
نام خانوادگی:محمدی متکازینی
نخصص ها:فقه و اصول